Trať ŽSR 170 Vrútky- Zvolen

6170
0

Jazda v expresnom vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Ex 221 v diesel-elektrickom rušni radu 754 (prezývky: Okuliarnik, Štvorka, Brejlovec, Plameňák).

Radenie vlaku

Rušeň 754 + 1x osobný vozeň Ampeer + 1x  Bdghmeer + 1x Beer + 1x Bmpeer + 1x Bpeer

VRUTKY

Železničná trať Zvolen – Vrútky (trať číslo 170) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen, Banskú Bystricu, Martin a Vrútky. Pôvodne viedla trať cez Kremnicu, no po vybudovaní úseku cez Harmanec sa jej trasovanie zmenilo cez Banskú Bystricu.

Číslo trate: ŽSR – 170
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Zvolen – Vrútky
Rozchod: 1 435 mm

O trati

Pôvodná trať Zvolen – Vrútky bola súčasťou železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky(prepojenie s Košicko-bohumínskou železnicou), ktorá bola uvedená do prevádzky 12. augusta 1872. Úvahy o prepojení Zvolena s Košicko-bohumínskou železnicou cez Ružomberok alebo Harmanec sa nerealizovali kvôli vysokým nákladom. Napokon bol vybratý variant, vedúci cez Kremnicu.

Úsek medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bol zaradený medzi trate II. triedy a sprevádzkovaný 3. septembra 1873. Spojenie B. Bystrice s Turcom bolo na dlhé roky neaktuálne. K realizácii prepojenia tratí, vedúcich Pohroním a Turcom sa pristúpilo až v medzivojnovom období, kedy sa začala budovať tzv. stredoslovenská transverzála – spojnica Nitry resp. Trenčína cez Prievidzu, Handlovú, Dolnú Štubňu, Banskú Bystricu a Margecany s Košicami.

V roku 1931 bola uvedená do prevádzky železničná trať Handlová – Horná Štubňa, spájajúca regióny Ponitrie a Turiec a v roku 1936 trať Červená Skala – Margecany, ktorá sa napájala na trať Žilina – Košice. Po ukončení týchto úsekov sa v roku 1936 začala výstavba posledného úseku Banská Bystrica – Dolná Štubňa, ktorá mala prepojiť už existujúce trate.

Chýbajúci úsek medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou mal mať dĺžku 40,956 km a prekonávať výškový rozdiel 373,78 m z bystrickej a 125,62 m z turčianskej strany. Počet tunelov i dĺžka sa počas výstavby zmenila pre zložité geologické podmienky. Najvyšší bod trate dosahoval nadmorskú výšku 692,94 m n. m..

Náročná horská trať na styku Veľkej Fatry a Kremnických vrchov využíva 22 tunelov v súhrnnej dĺžke 12 211 metrov, 112 mostov a priepustov. Na stavbe pracovalo až do 12 339 pracovníkov (máj 1938) a tak už 19. decembra 1940 bola slávnostne otvorená.

Vrutky02

Koncom 2. svetovej vojny bola ustupujúcimi Nemcami zničená väčšina viaduktov a mostov a po ich oprave bola premávka obnovená 17. marca 1946.

Tunely

 Počas 4. rokov bolo na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa vybudovaných 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 211 m. Projekt počítal so 14. tunelmi, preto sú očíslované od čísla 1 po číslo 14. Zvyšné tunely, označené kombináciou čísla a písmena, boli vybudované kvôli výhodnosti tejto varianty oproti povrchovému vedeniu. Pre nevhodné podložie v úseku projektovanej trate tak bol vybudovaný tunel 2a, tunely 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a boli vybudované namiesto hlbokých zárezov s vysokými skalnými stenami alebo múrmi.

Tunel č. 8 bol budovaný v tvare veľkého oblúka v Starohorskej a Bystrickej doline s cieľom získať nadmorskú výšku. Je považovaný za jeden tunel, prerušený tokom rieky Bystrica.

Najdlhším tunelom trate je tunel č. 14 – Čremošniansky (nazývaný i Harmanecký), ktorý je zároveň najdlhším železničným tunelom ŽSR. Jeho prerazenie trvalo iba 23 mesiacov a odchýlka počas výstavby predstavovala v smerovom profile 28 mm, výškovom 5 mm a dĺžkovom 35 mm.

Stali sa charakteristickým prvkom celej trate. Pri stavbe tunelov bola použitá rakúska modifikovaná  tunelovacia metóda. [Ako prvá sa razí spodná smerová štola o svetlosti 8 – 12 m2, z nej sa vo vzájomnej vzdialenosti 40 – 96 m vylamovali šikmé klenbové zálomy, vyrúbal sa celý klenbový priestor (tzv. kalota), a nakoniec sa dorúbal zvyšok plného profilu. Obmurovka bola, zjednodušene povedané, 2 typov: opory betónové a klenba kamenná, alebo celá obmurovka murovaná kamenná)

 

Číslo Názov Dĺžka (m) Medzistaničný úsek
1 Kačický 349,80 Banská Bystrica – Kostiviarska
2 Dolinský I. 120 Kostiviarska – Uľanka
2a Dolinský II. 576 Kostiviarska – Uľanka
3 Polkanovský I. 900 Uľanka – Harmanec
3a Polkanovský II. 116 Uľanka – Harmanec
4 Ulmanský I. 525 Uľanka – Harmanec
4a Ulmanský II. 41,04 Uľanka – Harmanec
4b Ulmanský III. 67,1 Uľanka – Harmanec
4c Ulmanský IV. 50 Uľanka – Harmanec
4d Ulmanský V. 64,28 Uľanka – Harmanec
5 Čabraďský I. 280 Harmanec – Dolný Harmanec
5a Čabraďský II. 144 Harmanec – Dolný Harmanec
6 Harmanecký I. 200 Harmanec – Dolný Harmanec
7 Harmanecký II. 294 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8a Japeňský I. 1133 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
8b Japeňský II. 756 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
9 Grehelský I. 1300 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
10 Grehelský II. 280 Dolný Harmanec – Harmanec jaskyňa
11 Kosiensky 70 Harmanec jaskyňa – Čremošné
12 Rabkynský 197 Harmanec jaskyňa – Čremošné
13 Tufenský 50 Harmanec jaskyňa – Čremošné
14 Čremošniansky tunel 4 698 Harmanec jaskyňa – Čremošné

Viadukty

V náročnom teréne bolo vybudovaných 112 mostov a priepustov, medzi nimi i 4 viadukty s oceľovými plnostennými konštrukciami a 1 železobetónový klenutý viadukt s hlavným oblúkom rozpätia 55 m.

  • Kostiviarsky viadukt – je oceľový a má 4 polia po 25 m.
  • Uľanský viadukt – železobetónová konštrukcia má 1 hlavnú a 3 vedľajšie klenby s rozpätím 19 + 55 + 19 + 19 m. Nad údolím je vo výške 42 m a dĺžka oblúka železobetónovej klenby je 70 m.
  • Viadukt „Čierna Voda“ – je oceľový a má 5 polí po 25 m.
  • Viadukt „Glózy“ – je oceľový a má 4 polia po 25 m.
  • Viadukt „Na Vode“ – je oceľový a má 5 polí po 25 m.

Trať 170 je v úseku Zvolen – Banská Bystrica elektrifikovaná striedavou sústavou 25 kV 50 Hz. Elektrifikáciu robili od novembra 2004 do marca 2007. Zmluva so stavebným dodávateľom, Sdružení Zvolen – Banská Bystrica, zloženého z firiem ŽS Brno a.s., BETAMONT s.r.o., ELTRA s.r.o., bola podpísaná 9. novembra 2004. Stavebné práce sa začali už 25. novembra toho roku.

Celková dĺžka elektrifikácie bola 25,125 km.

Stanice na trati

Continuation backward

 

trať do Nových Zámkov
Station on track

 

0,000 Zvolen osobná stanica
Junction to right

 

trať do Čaty
Junction both to and from right

 

trať do Košic
Stop on track

 

1,194 Zvolen mesto
Station on track

 

5,885 Sliač kúpele
Stop on track

 

7,738 Veľká Lúka
Stop on track

 

9,761 Hronsek
Station on track

 

12,231 Vlkanová
Station on track

 

17,992 Radvaň
Stop on track

 

20,043 Banská Bystrica mesto
Bridge over water

 

Hron
Station on track

 

21,383 Banská Bystrica
Unknown route-map component "KMW"

 

21,383
0,000
zmena kilometráže
Junction to right

 

trať do Červenej Skaly
Unknown route-map component "SKRZ-G4u"

 

Severný obchvat
Enter and exit tunnel

 

Kačický tunel 350 m
Station on track

 

5,385 Kostiviarska
Small bridge

 

Kostiviarský viadukt
Enter and exit tunnel

 

Dolinský tunel I. 120 m
Enter and exit tunnel

 

Dolinský tunel II. 575 m
Station on track

 

11,970 Uľanka
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"

 

cesta I/59
Enter and exit tunnel

 

Polkanovský tunel I. 899 m
Enter and exit tunnel

 

Polkanovský tunel II. 116 m
Small bridge

 

Uľanský viadukt
Enter and exit tunnel

 

Uľanský tunel I. 525 m
Enter and exit tunnel

 

Uľanský tunel II. 41 m
Enter and exit tunnel

 

Uľanský tunel III. 68 m
Enter and exit tunnel

 

Uľanský tunel IV. 50 m
Enter and exit tunnel

 

Uľanský tunel V. 64 m
Stop on track

 

17,583 Harmanec zastávka
Enter and exit tunnel

 

Čabraďský tunel I. 280 m
Enter and exit tunnel

 

Čabraďský tunel II. 144 m
Enter and exit tunnel

 

Harmanecký tunel I. 200 m
Station on track

 

19,727 Dolný Harmanec
Enter and exit tunnel

 

Harmanecký tunel II. 294 m
Enter and exit tunnel

 

Japenský tunel I. 134 m
Enter and exit tunnel

 

Japenský tunel II. 757 m
Enter and exit tunnel

 

Grehelský tunel I. 1300 m
Enter and exit tunnel

 

Grehelský tunel II. 280 m
Station on track

 

26,325 Harmanec jaskyňa
Enter and exit tunnel

 

Kosienský tunel 70 m
Enter and exit tunnel

 

Rábkinský tunel 197 m
Enter and exit tunnel

 

Túfenský tunel 49 m
Enter and exit tunnel

 

Čremošniansky tunel 4697 m
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"

 

cesta I/14
Station on track

 

32,967 Čremošné
Small bridge

 

Viadukt Glozy
Small bridge

 

Viadukt Na Vode
Stop on track

 

39,238 Horná Štubňa obec
Junction from left

 

trať do Kremnice
Unknown route-map component "KMW"

 

40,670
279,677
zmena kilometráže
Stop on track

 

281,565 Turčianske Teplice
Station on track

 

283,028 Diviaky
Stop on track

 

286,297 Malý Čepčín
Stop on track

 

288,933 Jazernica
Small non-passenger station on track

 

289,900 AHr. Bodovice
Bridge over water

 

Turiec
Stop on track

 

292,440 Kláštor pod Znievom
Bridge over water

 

Turiec
Station on track

 

297,040 Príbovce
Stop on track

 

301,409 Košťany nad Turcom
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"

 

cesta I/65
Station on track

 

305,490 Martin
Unknown route-map component "SKRZ-G2u"

 

cesta I/18
Stop on track

 

309,330 Priekopa
Small non-passenger station on track

 

310,250
0,000
Odb. Priekopa
Track turning from left Junction both to and from right

 

Priekopská spojka
Unknown route-map component "ABZ3rf" Junction from right

 

trať do Košíc
Station on track

 

311,985 Vrútky
Continuation forward

 

trať do Žiliny

(zdroj: wikipedia.org)

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.